Select Page

Akademie

Klein klasse verseker optimale leer.

Ons beskik oor kundige, goedopgeleide personeel.

‘n Positiewe motiveringstelsel word gebruik.

Daar is jaarlikse opvoedkundige uitstappies.

Groepwerkvaardighede word effektief ontwikkel.

Ons bied didaktiese hulp ter ondersteuning van leerders met leerhindernisse.

‘n Arbeidsterapeut, leesterapeut en spraakterapeut wat intensief met leerders werk, is binne die skool beskikbaar.

Interessante leesmateriaal maak van lees ’n prioriteit en avontuur.

Ons beskik oor ruim, goedtoegeruste en kindervriendelike klaskamers.

Alle klasse is met lugreëling toegerus.

‘n Ten volle toegeruste rekenaarsentrum word deur ‘n bekwame onderwyser behartig.

Rekenaarprogramme en leerareas word geïntegreer.

Ons bied weeklikse rekenaarklasse vanaf graad R.

‘n Ruim biblioteek word saam met die rekenaarsentrum gedurende pouses en na skool vir naslaandoeleindes gebruik.

Ons beskik oor ‘n ruim, goed-toegeruste kunsklas.

 

‘n Waardesisteem met 6 waardes as ons hooffokus word gevolg. Hierdie waardes is: betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee, goeie burgerskap.

 

Grondslagfase

Baie groot klem word op basiese wiskunde- en taalvaardighede gelê.

Ons leer deur te ontdek en self te doen.

Elke klas is toegerus met ‘n interaktiewe witbord vir E-leer.

Matwerk met gediffirensieerde lees- en wiskundegroepe vind elke dag plaas.

Ekstra ondersteuning deur onderwysstudente deur die jaar.

Intervensieklasse word na skool aangebied in kleiner groepies deur die opvoeders self.

Motoriese vaardighede, om leerders in totalitiet te ontwikkel.

Apparte speelterrein vir ELKE graad met eie klim- en klouterapparate.

GF-leerders het weekliks rekenaaropleiding, asook CAMI-wiskunde in die rekenaarsentrum.

GF-leerders het ook weekliks kuns in die kunslokaal.

Alle formele assesserings vind deurlopend plaas in ‘n ontspanne leeratmosfeer.

Gelukkige kinders met goeie waardes is vir ons belangrik.

Intermediêre SeniorFase

In hierdie fase word klasonderrig met vakonderrig vervang. 

Leerders het die voordeel van gespesialiseerde onderwysers in elke vak. 

Leerders word van Graad 4 – 6 aan die volgende vakke blootgestel:

  • Afrikaans HT of English HL
  • Afrikaans EAT of English FAL
  • Wiskunde/Mathematics
  • Natuurwetenskappe/ Natural Science
  • Sosiale Wetenskappe / Social Sciences
  • Lewensvaardighede / Life Skills

 

Lewensvaardighede bestaan uit Kuns & Kultuur, Liggaamlike Opvoeding, Visuele Kuns en Lewensopvoeding. 

Die Graad 7’s word aan meer vakke blootgestel. Ekonomiese en Bestuurswetenskappe en Tegnologie vorm deel van hul kurrikulum. 

Elke leerder in hierdie fase kry die geleentheid om Cami- en Rekenaarsvaardighede te leer. 

Ons leerders kry individuele aandag. 

Intervensie is deel van ons onderrigpakket. 

Ons leerders se entrepreneursvaardighede word met markdae ontwikkel. 

Alle klasse is met interaktiewe witborde toegerus en leerders se belangstelling in verskillende vakke word hiermee gestimuleer.