Select Page

algemene inligting

Hier is ons kinders die heel belangrikste.

Doemsie Kampus is bevoorreg dat ons nie slegs deel is van Hugenote Laerskool nie, maar ook deelneem aan al die Laerskool se aktiwiteite. Ons fokus primêr daarop om kindgedrewe te wees liewer as taakgedrewe. Opgeleide onderwyseresse ondersteun verskillende leerstyle deur ‘n multi-sensoriese benadering in die klas te volg tydens onderrigtyd. Ons ontmoet elke kind op sy ontwikkelingsvlak en bou dan daarop voort om te verseker dat elkeen hul volle potensiaal bereik.

ons filosofie

Vanuit ons leuse, MIK HOOG, is dit ons missie om elke leerder die geleentheid te bied om sy/haar volle potensiaal te verwesenlik.
Elke Doemsie is spesiaal en uniek en dit is ons strewe om elke leerder te motiveer om hul beste te lewe! Ons volg ‘n holistiese benadering, waar elke kind in totaliteit ondersteun en ontwikkel word; akademies, fisies en geestelik. Klem word geplaas op verskillende areas van ontwikkeling, insluitend motoriese vaardighede, kennis, houdings en waardes.
Speel-speel word hierdie vaardighede daagliks ontwikkel en vasgelê.

speelgrond

Ons speelgrond is ingerig om nie net ‘n breë spektrum motoriese vaardighede te ontwikkel nie, maar ook om ‘n verskeidenheid ontwikkelingsaspekte van die kind op ‘n veelvlakkige manier aan te spreek.

nasorg

 • Direk na skool is daar nasort vir ingeskrewe leerders. Hulle ontvang middagete waarna daar ‘n rustydjie is.
 • Nasorg is tot 17:30 in die middae.
 • Nasorgvorms is by die Doemsie kantoor beskikbaar.
 • Indien u dit verkies, kan u vir u kind ‘n kussing en kombers skool toe stuur. Merk dit asseblief duidelik.
 • Skool en nasorg open op 15 Januarie 2020.
 • Nasorgfooie vir 2020 is vooruitbetaalbaar en strek oor 10 maande van die jaar. Die koste hieraan verbonde is R 8230 vir die jaar (R8 230-R100 registrasiefooi= R 8130 ÷ 10 maande = R813 per maand.)
 • Indien u kind vir nasorg in 2020 wil inskryf, moet u asseblief die aansoekvorm voltooi en ‘n R100 deposito betaal om u kind se plek te verseker. Hierdie R100 word dan van u kind se nasorgfooi afgetrek. Geld kan kontant betaal word of direk in die Doemsie rekening. Nasorgvorms en deposito moet asseblief voor/op 15 Januarie by die Doemsie kantoor ingehandig word of per e-pos na doemsie.admin@hugprim.co.za gestuur word.
 • Vakansiesorg sal beskikbaar wees gedurende skoolvakansies (indien daar genoeg belangstelling is.)
 • Vakansiesorg is ‘n addisionele diens wat deur Doemsie Kampus aangebied word. Daarom maak dit nie deel uit van die nasorg fooi nie. ‘n Addisionele fooi sal gehef word indien u gebruik gaan maak van die vakansiesorg.

skooltye 

Graad R-leerders

 • Leerders arriveer vanaf 07:15 tot en met 07:45
 • Formele onderrig begin om 08:00
 • Graad R-leerders verdaag Maandag tot Donderdag om 13:00 en Vrydae om 12:00

Graad RR en RRR-leerders

 • Leerders arriveer vanaf 07:15 tot en met 07:45
 • Vryspel vanaf 08:00-08:30
 • Formele onderrig begin om 08:30
  Graad RR en RRR-leerders verdaag om 12:30

Let wel

Die Doemsie personeel se na-skoolse verpligtinge begin stiptelik 15 minute nadat ons leerders verdaag het. Ons vra dat u dus nie u kind later as 13:15 (Gr R) of 12:45 (Gr RR) sal optel nie. Leerders sal nasorg toe geneem word indien u laat is en ‘n dagfooi sal gehef word.